Standardbestemmelser vedrørende salgskontrakt

Levering

Levering finder sted, og risiko overgår til køber, i henhold til leveringsbetingelserne angivet i Nordic Computer's ordrebekræftelse/salgskontrakt. Såfremt NC tilbyder at hjælpe kunden med at arrangere levering af udstyret - sker dette for købers risiko, dog vil NC gøre dette med største omhu. Køber sørger selv for og afholder samtlige udgifter til driftsindsættelse af udstyret samt al nødvendig vedligeholdelse efter leveringen.

Ejendomsforhold

NC forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

Forsinkelse

Såfremt leveringstiden overskrides med mere end 30 dage, er køber berettiget til at ophæve købet, med mindre der foreligger force majeure. Køber kan ved en sådan forsinkelse kræve erstatning for et lidt tab, såfremt køber dokumenterer, at der fra NCs side er udvist et forhold, som kan tilregnes denne som groft uagtsomt.
NCs ansvar for det tab køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering kan aldrig overstige 10% af købesummen.

Mangler

NC påtager sig i en periode af 12 på hinanden følgende måneder efter at levering har fundet sted, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, såfremt det solgte udstyr er behæftet med mangler.
Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse, manglende overholdelse af forskrifter for anvendelsen, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, mere intensiv anvendelse af udstyret end det der må anses forudsat ved aftalens indgåelse, ændringer, tekniske indgreb foretaget uden NCs skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Efter at risikoen for det solgte er overgået til køber, har NC intet ansvar for mangler, udover de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse. Køberen kan således ikke hæve købet, forlange erstatning, eller gøre anden misligholdelsesbeføjelse gældende.
NC fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for ethvert indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab eller lignende, som manglen måtte have påført køber.

Reklamation

Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen, og reklamationer skal fremsættes skriftligt inden 7 dage fra modtagelsen. Efter dette tidspunkt kan køber alene påberåbe sig mangler, der ikke kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. Reklamation skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de dageræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering, uforudsete militærindkaldelser, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
NC er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte omstændigheder.

Produktansvar

Forvolder en leverance fra NC skade, er NC i forhold til køber ansvarlig for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse udvist af NC.
NC har i forhold til køber intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, ligesom NC ikke er ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.
I det omfang NC måtte blive pålagt ansvar overfor trediemand efter reglerne om produktansvar eller efter almindelige erstatningsregler, er køber forpligtet til at holde NC skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod NC i anledning af skade, som påståes forvoldt af en fejl ved en af NCs leverancer.

Garantier

NC garanterer, at det overdragne udstyr sælges frit og ubehæftet.

Øvrige aftaler

Udstyret leveres, såfremt det forefindes, med MSQ-Brev i henhold til producentens regler.

Afgørelse af tvistigheder

Ved salg til kunder i Danmark afgøres enhver tvist mellem parterne ved retten i Aalborg, uanset om sagen efter sin beskaffenhed er en landsretssag.
Ved salg til udenlandske kunder afgøres enhver tvist efter dansk rets regler ved Sø- & Handelsretten i København.